Stále narážame na prekvapenia. Napriek tomu niektorí New Age a náboženskí autori prehlasujú, že vedci veria, že „čo objavia je všetkým, čo jestvuje“. Vedci môžu zavrhnúť mystické zjavenia, pre ktoré niet žiadneho dôkazu okrem niečieho tvrdenia, ale sotva veria, že ich poznanie prírody je úplne.

Veda má ďaleko k dokonalému nástroju poznania. Je jednoducho tým najlepším, aký máme. V tomto ohľade a aj mnohých ďalších ohľadoch je ako demokracia. Veda sama osebe nemôže obhajovať kam sa uberajú ľudské činy, ale určite môže osvetliť možné následky alternatívnych smerovaní našich činov.

Vedecký spôsob myslenia je naraz plný predstavivosti aj disciplíny. Toto je kritické pre jeho úspech. (…) Jeden z dôvodov jeho úspechu je, že veda má zabudované omyly odstraňujúce ústrojenstvo priamo vo svojom srdci. Niektorí to možno budú považovať za príliš širokú charakteristiku, ale podľa mňa vždy keď činíme sebakritiku, vždy keď testujeme svoje názory voči vonkajšiemu svetu, robíme vedu.

(…)

Joseph Taylor a Russell Hulse z Princetonskej univerzity použili túto metódu celkom novým spôsobom na testovanie všeobecnej teórie relativity. Pokiaľ vedeli, výsledky by boli nekonzistentné so všeobecnou relativitou a vyvrátili by jeden zo základných pilierov modernej fyziky. Nielenže mali záujem vzniesť námietky voči všeobecnej relativite, oni v tom boli široko podporovaní. Ako sa ukázalo, pozorovania binárnych pulzarov dávajú precízne potvrdenie predpovediam všeobecnej relativity… (…)

Toto je jeden z dôvodov, prečo vo mne organizované náboženstvo nevzbudzuje dôveru. Ktorí vodcovia hlavných vyznaní uznávajú, že ich viera môže byť neúplná alebo chybná a zakladajú inštitúcie na odhaľovanie možných nedostatkov svojich doktrín. Mimo skúšky každodenného života, kto systematicky testuje okolnosti, v ktorých tradičné náboženské učenia viac nemusia platiť? (…) Ktoré bohoslužby nestranne preverujú hypotézu existencie Boha? Akej odmeny sa dostáva náboženským skeptikom od veľkých náboženstiev – alebo spoločenským a ekonomickým skeptikom od spoločnosti, v ktorej žijú?

Carl Sagan: The Demon Haunted World. Ballantine Books, 1996, str. 27, 34

Obrázok: http://theworrywart-zachdills.blogspot.com/2010/10/carl-sagans-invisible-dragon-why-your.html

Pre ŽVV preložil D.V.